L'àrea Llenguatge i pràctica musical es concep com una continuació de la formació musical rebuda per l'alumnat en l'etapa anterior que li permet ampliar, desenrotllar i aplicar, amb autonomia i en contextos diversos, els coneixements que contribuïxen a l'adquisició d'una sòlida cultura musical. Considerant que la finalitat primordial de la música és la comunicació, pareix necessari que l'alumnat dispose de ferramentes que li permeten comprendre el fet musical. Des del bloc" les tecnologies aplicades al so" es practica la busca, la selecció i la transformació de la informació musical, així com l'audició d'obres de diferents estils i èpoques; es promou l'ús d'aplicacions informàtiques per a l'educació auditiva i tenen una gran importància en l'àrea les aplicacions d'edició i d'edició de partitures, ja que suposen un reforç fonamental per a l'expressió musical.