Indicacions per a l'alumnat de 1r Batxillerat Anatomia Aplicada:

  • Durant estes setmanes de classes no presencials, acabarem el tema LA COORDINACIÓ NERVIOSA I L'EXERCICI
  • Hem planificat la feina per setmanes i sessions. Teniu tres sessions per setmana, dilluns, dimecres i divendres.
  • En cada sessió heu de fer allò que se vos indica, utilitzant  el llibre de text de l'assignatura i material complementari indicat.
  • Els deures d'una sessió s'entregaran com a data límit el dia anterior a la següent sessió.
  • Este és el correu  per a què m'envieu la feina: cfloresbiologia@gmail.com. En lloc del correu, envieu-ho al moodle per favor.   


                                      TEMA 2: LA COORDINACIÓ NERVIOSA I L'EXERCICI

sessió 1 i 2:

Preparar material per al treball corresponent al tercer trimestre.

sessió 3:

 ● 1. El sistema nerviós i les cèl·lules nervioses. S’hi diferenciaran els diversos components del sistema nerviós.

 El punt 1 i el  5 del tema ja estan treballatas a classe.Llegeix la informació i fes les activitats per a repassar:

 - Activitats 1, 2 pg 27.

-  Act. 1, 2, 3, 4 pg 35

- Activitats de les fotocopies.

- Visualitzar els vídeos: Producción y función mielina (SinapsisMx).     Cèlulas Glia (SinapsisMx)


sessions 3, 4

 ● 2. Organització del sistema nerviós. S’hi estudiaran els diferents components del sistema nerviós central i les seves funcions. Llegeix la informació i fes les activitats:

-Act. 1, 2 pg. 29

-Copia el mapa conceptual amb l’organització del sistema nerviós humà que apareix en la pàgina web.

   http://www.tiching.com/761973. El sistema nerviós humà.

- Resumeix la idea principal dels vídeos:  

   http://www.tiching.com/762618. Així decideix el cervell. Vídeo en el qual es descriu com decideix el cervell. 

   http://www.tiching.com/762619. L’encèfal. Vídeo que presenta les parts bàsiques de l’encèfal.


sessió 5

● 3. La medul·la espinal i els actes reflexos. S’hi explicaran l’estructura de la medul·la espinal i en què consisteixen els actes reflexos. .

- Dibuixa l'estructura de la médul·la espinal.

- Explica la diferència entre arc reflex i acte reflex.

-Fes activitats 1, 2, 3 pg. 31.

- Explica .els tipus de lesions dels nervis perifèrics que hi ha. Enumera dos exemples.


sessió 6

● 4. El sistema nerviós perifèric. S’hi estudiaran els tipus de sistema nerviós perifèric i les seves funcions.

- act 1, 2 pg. 33.

- Explica l'acció del sistema nerviós simpàtic i parasimpàtic sobre els següents órgans:

   a) cor

   b) órgans sexuals (masculins i femenins).

   c) glàndules adrenals.

   d) pulmons.

   e) glàndules salivals.

- Consulta la pàgina web en la qual podras aprendre més coses sobre aquest sistema. 

   http://www.tiching.com/762620. El sistema nerviós perifèric.


sessió 7

 ● 5. Mecanismes de transmissió de l’impuls nerviós. S’hi coneixerà com viatja l’impuls nerviós.

Aquest punt ja està treballat. Podeu repassar vegent el vídeo http://www.tiching.com/762621. Impuls nerviós. Vídeo en el qual es descriu en què consisteix l’impuls nerviós. 

 ● 6. Els receptors sensorials i… S’hi explicarà com es perceben els diferents canvis del medi extern i intern.

- Act 1 pg. 37

- http://www.tiching.com/762617. Percebre, una funció del cervell. Vídeo que mostra la resposta cerebral davant d’un estímul musical.

sessió 8

 ● 7. Adaptacions del sistema nerviós a l’exercici... En aquest apartat s’estudiarà com s’adapta el cos humà davant aquestes situacions.

- Act. 1, 2 pg. 39.

- Explica la idea principal d'aquest vídeo:   http://www.tiching.com/762622. Fisiologia de l’estrès.

   Amb aquest vídeo podras aprendre més coses sobre l’estrès.

 ● 8. Malalties i lesions del sistema nerviós. S’hi esmentaran les diferents malalties i lesions que pot presentar el sistema nerviós. 

- Act 1, 2 pg 41.

- Contesta: a) Es pot regenerar el teixit nerviós?

                   b) Què és la amúsia?

                   c) Quins efectes té sobre el sistema nerviós l'ús de videojocs?I l'ús d'internet?

-  http://www.tiching.com/762623. Malalties neurodegeneratives. En aquesta pàgina web s’aprofundeix en diverses malalties neurodegeneratives. Explica una d'aquestes malalties.