Termes i condicions del portal SimJOBS - IES Dr. Lluís Simarro

1. Introducció

Les presents condicions generals d'ús de la pàgina web, regulen els termes i condicions d'accés i ús de SimJOBS, propietat de l’IES Dr. Lluís Simarro , amb domicili en Xàtiva, Avda. Corts Valencianes, s/n i amb Codi d'Identificació Fiscal número QH, d'ara en avant, «l’institut», que l'usuari del Portal deurà de llegir i acceptar per a usar tots els servicis i informació que es faciliten des del portal. El mer accés y/o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i/o servicis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d'ús.

2. Condicions d'ús

Les presents condicions generals d'ús del portal regulen l'accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els servicis posats a disposició dels usuaris en i/o a través del portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris, bé per tercers. No obstant això, l'accés i la utilització de certs continguts y/o servicis pot trobar-se sotmés a determinades condicions específiques.

3. Modificacions

L’institut es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d'ús del portal. En tot cas, es recomana que consulte periòdicament els presents termes d'ús del portal, ja que poden ser modificats.

4. Obligacions de l'Usuari

L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establits en les presents condicions generals d'ús del portal. De forma expressa l'usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l'incompliment de les normes. Així mateix, l'usuari no podrà utilitzar el portal per a transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguen portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

5. Responsabilitat del portal

L'usuari coneix i accepta que el portal no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja siga expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i servicis que s'incorporen i oferixen des del Portal. Exceptuant els casos que la Llei impose expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho impose, el Portal no garantix ni assumix responsabilitat alguna respecte als possibles danys i perjuís causats per l'ús i utilització de la informació, dades i servicis del Portal. En tot cas, el Portal exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjuís que puguen deure's a la informació y/o servicis prestats o subministrats per tercers diferents de l’institut. Tota responsabilitat serà del tercer ja siga proveïdor o col·laborador.

6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguen accessibles en el portal corresponen exclusivament a l’institut o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos. Queda expressament prohibida la creació d'enllaços d'hipertext (enllaços) a qualsevol element integrant de les pàgines web del Portal sense l'autorització de l’institut, sempre que no siguen a una pàgina web del Portal que no requerisca identificació o autenticació per al seu accés, o el mateix estiga restringit. En tot cas, el portal es reserva tots els drets sobre els continguts, informació dades i servicis que ostente sobre els mateixos. El portal no concedix cap llicència o autorització d'ús a l'usuari sobre els seus continguts, dades o servicis, diferent de la que expressa

7. Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions

Les presents condicions es regixen i s'interpreten d'acord amb les Lleis d'Espanya. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals Xàtiva(València). Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l'Usuari desitge efectuar a l’institut titular del Portal hauran de realitzar-se per escrit i s'entendrà que han sigut correctament realitzades quan hagen sigut rebudes en la següent direcció simjobs@ieslluissimarro.org .